شرح عملکرد دستگاه

عـملکرد دستگاه فلاشتانک و سـیفـون اتوماتیک تولیدی مازیکام

پـس از نـصـب ایـن سـیـسـتـم بـر روی سـرویـس بـهـداشـتـی دیگـر تـقـریـبا یک سـرویـس بهـداشـتـی نـیـمه هـوشـمـنـد داریـم که اگر به دفعات درب سرویس بی جهـت باز و بـسـته بـشـود هـیـچ آبـی ریـخـتـه نـمـیـشـود ولـی اگـرشـخـصـی به قـصد اسـتـفـاده از سـرویـس وارد بـشـود و درب را پـشـت سـرش ببنـدد فـقـط در آن زمـان دسـتـگاه آمـاده به کار مـیـشـود و عـلامـت آن روشـن شـدن چراغ مـخـصـوص در خارج از سـرویـس و به مـنـظـور اطـلاع رسانـی به سـایـریـن اسـت و در هـنگام خـروج شـخـص از سـرویـس بـدون ایـنکه به اهـرمـی دسـت بـزنـد و یا هـیـچ کار اضافـی انـجام بـدهـد دسـتـگاه عـمـل نـمـوده به صـورت خـودکار آب ریـخـتـه مـیـشـود ونکـته قـابـل تـوجه ایـن اسـت که مـقـدار ریـزش آب مـتـناسـب با نـیاز مـتـغــیـیـر مـیـباشـد.

یـعـنـی اگـر شـخـص در زمانـی کـمـتـر از سه دقـیـقـه از سـرویـس اسـتـفـاده نـمایـد و از آنـجا خـارج بـشـود به طـور مـنـطـقـی نـیـاز بـه آب کـمـتـری جـهـت نـظافـت اسـت کـه در ایـن حـالـت یک سـوم ظـرفـیـت فـلاشـتانک یا درحـدود دو لـیـتر آب ریـخـتـه مـیـشـود ولـی چـنـانـچـه زمـان اسـتـفـاده شـخـص از سـرویـس به بـیـش از سه دقـیـقـه بـرسـد مـعــمـولا نـیـاز به تـخـلـیـه تـمام ظـرفــیـت آب فـلاشـتانک مـیـبـاشـد که در آن حـالـت دسـتگاه تـمـام ایـن حـجـم را خـالـی مـیـکـنـد .

الـبـته گاهـی اوقـات پـیـش مـی آیـد که سـرویـس بـهـداشـتـی در زمانی بـیـش از 18 الـی 20 دقـیـقـه در حـالـت اشـغـال باشـد کـه در ایـن حـالـت غـیـر عـادی چـراغ پـشـت درب به صـورت چـشـمـک زن و هـمـراه با آلارم تـوجـه مـتـصـدی مـربـوطه را جـلـب مـیـنـمایـد که مـمکـن اسـت شـخـصـی سـالـخـورده نـیـاز به کـمک داشـتـه باشـد ویا افـرادی معـتاد با اسـتـفـاده نابجا مـوجـب اشـغـال نـمـودن سـرویـس شـده باشـنـد.

 مراتـب فوق عـمـلکـرد ابـتـدایـی و اسـتـانـدارد سـیـسـتـم اسـت ولـی در صـورت لـزوم مـیـتـوان فـرمان روشـن و خامـوش شـدن وسـایـلـی مـثـل هـواکـش و چـراغ و عـطـرپاش و... را نـیـز به صـورت سـفـارشـی به ایـن فـلاشـتانـک اضـافـه نـمـود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی : فلاشتانک اتوماتیک - فلاش تانک اتوماتیک - سیفون اتوماتیک - سیفون برقی - سیفون توالت - فلاشتانک برقی - فلاشتانک هوشمند - فلاش تانک برقی - فلاش تانک هوشمند - سیفون الکترونیک - فلاشتانک الکترونیک - فلاش تانک الکترونیک - شست و شوی توالت - نظافت توالت - توالت عمومی - کاهنده اب - شیر اتوماتیک - شیر الات اتوماتیک - چراغ الارم - نشانگر مشغول بودن سرویس - سرویس بهداشتی هوشمند -سرویس بهداشتی برقی - sdt,k hj,lhjd; - tghajhk; hj,lhjd; - tghjhk; hj,lhjd; - tghajhk; fvrd - tgha jhk; fvrd - ;hikni lwvt hf - tgha jhk; fvrd - j,hgj i,alkn - j,hgj fvrd - j,hgj ul,ld - sv,ds finhajd ul,ld