مقایسه مصرف آب

مـقایـسه مصرف آب فلاشتانک اتوماتیک نسبت به فلاشتانک معـمولی

با یک بـررسـی سـاده می توان به این مـطلب پی برد که افـراد به صورت معـمول در طی 24 ساعـت حـدودا 4 الی 5 مرتبه از سـرویس بهـداشتـی استـفـاده مـیکـنند که معـمولا 1 الی 2 بار آن نیاز به تخـلیه تمام آب فلاشتانک میباشـد و در مابقی دفعـات استفاده آّب مورد نیاز بسیار کمتر میباشـد . پس اگـر بتـوان با ارائه راهکاری در این خـصوص متناسب با نـوع استـفاده افـراد از سـرویس آب خـروجی سـیفـون را تنظیم نمود صرفه جویی قابل مـلاحظه ای در این خصوص بعمل خواهـد آمد.

به عـنوان مثال :

اگر فـقـط بخشی از کل جمعـیت کـشور یعنی 35 میلیون نفردر نظربگیـریم که از فلاشتانکهای معمولی موجود اسـتـفاده نمایند نتیجه مصرف آب در شرایط فعلی به شـرح زیـر است.

 

 
(35) لیتر آب مصرفی هر نفر در هر روز جهت فلاشتانک    =      (7) لیتر آب مصرفی در هر بار    ×     (5)  دفعات استفاده از سرویس
لیتر آب مصرفی فلاشتانک در یک روز 1ِ225ِ000ِ000 =  35 لیترآب مصرفی هر نفر در 24 ساعت ×35 میلیون نفر از جمعیت کشور
لیتر در سال 447ِ125ِ000ِ000 =  تعداد روز در سال-365  × لیتر آب مصرفی در یک روز -1225000000 

 

 

یا به عـبارت دیگر 447ِ125ِ000 متـر مکعب در سال با شرایط فعلی مـصرف میشود.


 

حال چنانچه همان تعـداد افراد از سرویـسهای بهداشتی دارای فلاشتانکهای اتوماتیک استفاده نمایند محاسبه مصرف آب به شرح زیر میباشد.

 

 
جمع مصرف هر نفر در هر روز 10.5 لیتر = 7 لیتر× 1.5 مرتبه متوسط نیاز به آب کامل 17.5 لیتردر روز در مجموع 7 لیتر= 2 لیتر× 3.5 مرتبه،متوسط نیاز به آب کمتر
لیتر آب مصرفی فلاشتانک در یک روز 612ِ500ِ000 =    لیتر آب مصرفی هر نفر در 24 ساعت   × 35  میلیون نفراز جمعیت کشور نفر  17.5  35ِ000ِ000
 لیتر مصرف آب در یک سال 223ِ562ِ500ِ000 = 365 تعداد روز در سال × لیتر آب مصرفی در یک روز  612ِ500ِ000

 

 

یا به عـبارت دیگـر 223ِ562ِ500 متـر مکعـب در سال با شرایط نصب فلاشتانک اتوماتیک

 

اختلاف این دو عـدد برابر است با صرفه جویی سالیانه در مـصرف آب : متر مکعب 223ِ562ِ500 = 223ِ562ِ500 - 447ِ125ِ000  

 

 

محاسبات فوق نشان دهنده 50% صرفه جویی در مصرف آب کمیاب و گرانبها میباشد.

 

برای درک بهترموضوع :

 

اگر حجم آب سد کرج را 200ِ000ِ000متر مکعـب در نظـر بگیریم در هـر سال میتـوان به اندازه بیش از یک سـد کـرج در مـصرف آب صرفه جویی کرد .

 

البته ممکـن است گروهی با دید انتقادی عـنوان نمایند که شاید خیلی از مردم از سیفـون استفاده نکنند و اشکالاتی از این دست را مطرح نمایند که در پاسخ باید عـرض کرد که این مسئله از لحاظ فرهنگی و بهداشتی بسیار ناپسند است که باید اصلاح و برطرف بشود و البته با نگاهی واقع بینانه به جمعیت میتوان با فـرهـنگ سازی بهداشتی عـدد 35 میلیون را تا 30% اضافه تـر محاسبه نمود یعنی هم آب کمتـرمصرف کرد و هم از بهداشت بیشتر بهره برد .

 

از ایـن محاسبات بسیار ساده استنباط میشود چنانچه در این خصوص نگاهی از منظر کارشناسی به هزینه های جنبی مصرف یعنی تصفیه آب وگستردگی شبکه های آبرسانی وسـد سازی وهمچنین پـرداخت یارانه ها ی مربوطه داشته باشیم میتوان آب صرفه جویی شده را در بخشهای کشاورزی و صنعت وامثالهم مصرف و موجبات شکوفایی تولیدات و در نتیجه کاهش بیکاری را در کشور فراهم نمود.